عمومی

نشست تبیین و تشریح حقوق شهروندی

نشست تبیین و تشریح حقوق شهروندی

نشست توجیهی- آموزشی تبیین و تشریح چک لیست های ارزیابی در دو حوزه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۶ توسط استانداری استان مرکزی برگزار گردید.

ادامه مطلب