وظایف

تعداد بازدید:۱۰۱۴

  

 

 

    1.  تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد و ارائه راهکارهای نظارت بر واحدهای تابعه دانشگاه

 

    2. بررسی و تصویب مطالعات لازم در برنامه های نظارتی و ارزیابی عملکرد دانشگاه

 

    3.  نظارت عالیه بر حسن اجرای مصوبات و بخشنامه های ابلاغی وزارت متبوع و برنامه های توسعه ای آموزش عالی

 

    4.  نظارت عالیه بر حسن اجرای آیین نامه ها و برنامه های مصوب دانشگاه

 

    5.  تنظیم و ابلاغ برنامه ارزیابی درونی واحدهای مختلف دانشگاه به دفتر نظارت و ارزیابی

 

    6.  ارزیابی مستمر نهادینه شدن مستند سازی وضعیت کمی و کیفی خدمات در سطوح مختلف دانشگاه