اعضای شورا

تعداد بازدید:۹۱۲

عضویت

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس شورا

رئیس دانشگاه

دکتر حمیدرضا صبا

نایب رئیس شورا

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر اسماعیل نظری

عضو شورا

معاون مالی-اداری

دکتر نبی ا... چگینی

دبیر شورا

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

دکتر محمدرضا برومند

عضو شورا

هیات علمی

دکتر علی پارسیان

عضو شورا

هیات علمی

دکتر مجتبی پیشوایی

عضو شورا

هیات علمی

دکتر محمد افضلی نژاد

عضو شورا

هیات علمی

دکتر امیر مصیبی

عضو شورا

هیات علمی

دکتر احمد بیات

عضو شورا

هیات علمی

دکتر علی کاظمی

عضو شورا

هیات علمی

دکتر مرضیه جعفری

عضو شورا

هیات علمی

دکتر علی حسین میرزایی بنی