کارشناسان دفتر

حمید رضایی فمی تفرشی

  کارشناس ارزیابی امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و مسئول دفتر

 

 

 

رسول شاه حسینی

  کارشناس ارزیابی امور اداری، پژوهشی، حوزه ریاست و دبیرخانه شورای نظارت

 

حبیب حاج نقی

  متصدی امور دفتری و تشکیل کلاسها