معرفی

تعداد بازدید:۵۶۰

 

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تفرش بر اساس آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1386/2/22، زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه تشکیل گردیده و بعنوان دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی عملکرد، ماموریت پیگیری و اجرای مصوبات شورا، اجرای نظرسنجی ها، دریافت شکایات و ارائه گزارش از عملکرد بخشهای مختلف دانشگاه را برعهده دارد.

 

وظایف دفتر نظارت و ارزیابی:

 

1.  ارزیابی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجرای، عمرانی و پشتیبانی دانشگاه و میزان کارامدی برنامه ها و مقررات بر اساس شاخصهای تعیین شده و ارایه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای دانشگاه

2.  نظارت بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها در کلیه زمینه های فعالیت دانشگاه در چهارچوب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد و ارایه گزارش موارد تخلف به مراجع ذیربط

3.  ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

4.  تهیه گزارش مربوطه بر اساس الگوهای تنظیم شده  شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارایه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به دبیرخانه شورای نظارت وارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی

5.  ارزیابی مستمر و منظم از فعالیتهای مدیران دانشگاه و اجرای طرحهای ارزیابی درونی از کارکنان جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت فعالیتهای اداری و اجرایی دانشگاه

6. ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه با استفاده از سیستم تحت وب از طریق پرسش نامه های مربوطه به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت شیوه آموزش اعضاء هیات علمی و استادان مدعو

7.  ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی و دانشکده ها با ارایه گزارش به معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه

8.  اجرای نظرسنجی ها و ارایه گزارش های آماری

9.  جمع آوری اطلاعات و تکمیل فرم های ماده 2 آیین نامه ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی