معرفی

تعداد بازدید:۱۱۱۴

 

  شورای نظارت و ارزیابی عملکرد مطابق با اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1377/7/1 در دانشگاه با هدف ارزیابی وضع موجود بر اساس شاخص های کمی و کیفی عملکرد و نظارت بر نحوه فعالیت هر یک از واحدهای تابعه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رسیدن به وضع مطلوب تشکیل گردیده است.

این شورا دارای 12 عضو است و ریاست آن به عهده رییس دانشگاه است و مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه دبیر این شورا است.